Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden


Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Opdrachtgever:de natuurlijke of rechtspersoon die aan Purple Catering opdracht heeft gegeven tot het verlenen van diensten.
 2. Purple Catering:Purple Catering & Events, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 56277814, die de Overeenkomst sluit en deze algemene voorwaarden hanteert.
 3. Overeenkomst/opdracht:elke afspraak tussen Opdrachtgever en Purple Catering tot het leveren van producten en/of diensten ten behoeve van Opdrachtgever, conform het bepaalde in de overeenkomst.
 4. Annulering:De in schriftelijke vorm door opdrachtgever gedane mededeling dat van een of meer overeengekomen diensten geheel of gedeeltelijk geen gebruik zal worden gemaakt, dan wel de in schriftelijke vorm door Purple Catering gedane mededeling dat een of meer overeengekomen diensten geheel of gedeeltelijk niet geleverd zullen worden.
 5. Event:Het door Purple Catering verzorgde of georganiseerde evenement zoals vermeld op de website of benoemd in de overeenkomst.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op: alle aanbiedingen, offertes, opdrachten en Overeenkomsten, hoe ook genaamd.
 2. Afwijkingen van, en aanvullingen op, deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. In het geval deze algemene voorwaarden en de overeenkomst onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de overeenkomst opgenomen voorwaarden voor wat betreft de tegenstrijdigheid.
 4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt door Purple Catering uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. De Opdrachtgever met wie eenmaal een Overeenkomst is gesloten onder deze algemene voorwaarden, aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op alle latere offertes van Purple Catering en Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Purple Catering.
 6. Indien één of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden of van de Overeenkomst niet rechtsgeldig is, zullen partijen over de inhoud van een nieuwe bepaling onderhandelen, welke bepaling de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 3. Aanbiedingen, offertes, aanbetaling

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij Purple Catering in zijn aanbieding of prijsopgave aan Opdrachtgever nadrukkelijk anders heeft vermeld.
 2. De door Purple Catering gemaakte offertes zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 14 dagen. Na deze periode vervallen eventuele opties en kan Purple Catering de gereserveerde capaciteit aanwenden voor andere aanvragen.
 3. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 4. Opdrachtgever is verplicht 25% van de overeengekomen prijs als aanbetaling aan Purple Catering te voldoen binnen 14 dagen na de totstandkoming van de overeenkomst.
 5. Indien de aanbetaling als bedoeld in het vorige lid niet tijdig door Purple Catering ontvangen is, heeft Purple Catering het recht, zonder in verzuim te raken, de opdracht per direct te annuleren en verdere uitvoering van de opdracht te weigeren.
 6. Alle in de offerte of opdrachtbevestiging verwerkte, of daarbij gevoegde, afbeeldingen, tekeningen, ideeën en gegevens zijn eigendom van Purple Catering en dienen uitsluitend tot gebruik in het kader van de te verstrekken of verstrekte opdracht en mogen door opdrachtgever niet voor andere doeleinden worden gebruikt, noch aan derden worden verstrekt. Purple Catering behoudt zich het recht voor om hetgeen hij verstrekt heeft in het kader van de Overeenkomst terug te vorderen.

 

Artikel 4. Totstandkoming overeenkomst

 1. Een door Opdrachtgever verstrekte opdracht of bestelling bindt Opdrachtgever.
 2. Purple Catering kan een opdrachtbevestiging aan Opdrachtgever zenden. Maakt Opdrachtgever binnen 5 werkdagen na verzending van de opdrachtbevestiging geen bezwaar tegen de daarin vervatte omschrijving van de opdracht, dan wordt de opdrachtbevestiging geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
 3. Purple Catering is gebonden als zijn schriftelijke aanbieding tijdig is aanvaard of als hij een opdrachtbevestiging heeft verzonden aan Purple Catering. Het risico van onduidelijkheden door mondelinge of telefonische gegeven opdrachten en gedane mededelingen berust bij de Opdrachtgever.
 4. Opdrachtgever kan tot 5 dagen voor de datum van uitvoering een lager aantal dan het oorspronkelijk opgegeven aantal gasten doorgeven aan Purple Catering. Bedraagt het gecorrigeerde aantal gasten minder dan 50% van het oorspronkelijk aantal, dan is er sprake van een gedeeltelijke annulering waarop artikel 8.1. van overeenkomstige toepassing is. In dat geval bepaalt Purple Catering de creditering aan de hand van de gegevens vermeld op de offerte of op opdrachtbevestiging. Deze regeling is van overeenkomstige toepassing op assortimentswijziging door Opdrachtgever voor de dag van uitvoering. Bij verschijning van meer gasten op de dag van uitvoering dan het overeengekomen aantal, worden de daarmee samenhangende kosten op basis van de gegevens vermeld in de offerte of opdrachtbevestiging extra in rekening gebracht.
 5. Afspraken van Opdrachtgever met personeelsleden van Purple Catering binden Purple Catering niet, tenzij deze schriftelijk namens Purple Catering zijn bevestigd.

 

 

 

 

Artikel 5. Prijzen

 1. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW, commissies en andere heffingen van overheidswege, evenals eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 2. Een samengestelde prijsopgave verplicht Purple Catering niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 3. Indien een of meer kostprijsfactoren na de totstandkoming van de overeenkomst een verhoging ondergaan, is Purple Catering gerechtigd deze verhoging aan Opdrachtgever door te berekenen.
 4. Een prijsverhoging als bedoeld in het vorige lid geeft Opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden.

 

Artikel 6. Betaling

 1. Betaling van het factuurbedrag door Opdrachtgever dient te geschieden binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum, op een nader door Opdrachtgever aan te geven wijzen, zonder enig recht op korting of schuldvergelijking.
 2. Indien Purple Catering niet binnen de in lid 1 genoemde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft Purple Catering, zonder dat een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist, het recht vanaf de vervaldag Opdrachtgever over het gefactureerde bedrag de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen, tot aan de dag van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten van Purple Catering.
 3. Alle kosten ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van Opdrachtgever, ook voor zover deze kosten de rechterlijke proceskostenveroordeling overtreffen.
 4. In geval van liquidatie, faillissement, surseance van betaling van Opdrachtgever zijn de vorderingen van Purple Catering op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 7. Uitvoering

 1. De uitvoering van de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Purple Catering is gebaseerd op de door Opdrachtgever aangegeven aard van het evenement en de opgegeven aantallen en omstandigheden.
 2. Purple Catering is niet aansprakelijk voor schade indien de opgave van Opdrachtgever niet overeenkomt met de daadwerkelijke aantallen, omstandigheden of aard van het evenement.
 3. Opdrachtgever staat er voor in dat Purple Catering alle noodzakelijke voorbereidingen tijdig op de locatie kan uitvoeren onder kosteloze terbeschikkingstelling van de nodige faciliteiten, zoals gas, water, elektriciteit en ruimten, tenzij anders overeengekomen.
 4. Purple Catering heeft het recht bepaalde werkzaamheden, zonder kennisgeven aan en uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtgever, te laten verrichten door een door Purple Catering aan te wijzen persoon of derde, indien zulks naar het oordeel van Purple Catering wenselijk is.
 5. Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst toestemming van een derde nodig is, draagt Opdrachtgever tijdig voor zijn rekening zorg voor de verkrijging van de toestemming welke hij schriftelijk aan Opdrachtgever verstrekt. Het niet verkrijgen van de vereiste toestemming komt geheel voor risico van Opdrachtgever.

 

Artikel 8. Annulering

 1. Annulering door de Opdrachtgever dient schriftelijk te geschieden. Er is slechts sprake van Annulering wanneer de schriftelijke bevestiging door de Opdrachtgever getekend is en in het bezit is van Purple Catering. Bij uitstel of annulering door de Opdrachtgever zullen de volgende kosten door Purple Catering worden berekend:
 • Bij annulering tot 60 dagen voor de eerste dag van uitvoering: 50% van het overeengekomen bedrag
 • Bij annulering tot 45 dagen voor de eerste dag van uitvoering: 75% van het overeengekomen bedrag
 • Bij annulering tot 30 dagen voor de eerste dag van uitvoering: 100% van het overeengekomen bedrag.
 1. Purple Catering behoudt zich het recht voor de opdrachten, die achteraf in strijd blijken met overheidsvoorschriften te annuleren, ook indien de opdracht reeds bevestigd is en/of er een aanvang met de uitvoering is gemaakt. Deze annulering geldt als een annulering door de Opdrachtgever.
 2. Indien de Opdrachtgever het Event uitstelt, wordt dit gezien als een annulering tenzij in onderlinge overeenstemming met Purple Catering een nieuwe datum vastgesteld wordt waarop het Event doorgang kan vinden en er overeenstemming is bereikt ten aanzien van de eventuele gemaakte/te maken extra kosten.

 

Artikel 9. Teruggave goederen

 1. De Opdrachtgever is verplicht bij het einde van de Overeenkomst al hetgeen hij van en/of met betrekking tot de Purple Catering onder zich heeft binnen 1 4 dagen aan Purple Catering ter beschikking te stellen.
 2. De door Purple Catering en/of derden beschikbaar gestelde materialen ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst dienen door de Opdrachtgever in dezelfde staat te worden geretourneerd. Eventuele schade dient door de Opdrachtgever aan Purple Catering te worden vergoed.
 3. Bij niet nakoming van de verplichting in lid 1 van dit artikel zal Purple Catering de daaruit voortvloeiende schade en kosten op Opdrachtgever verhalen.

 

Artikel 10. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Purple Catering is jegens Opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor schade die het rechtstreeks gevolg is van een toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de Overeenkomst. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat volgens de aansprakelijkheidsverzekeraar van Purple Catering voor betreffende geval wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventueel door Purple Catering uit hoofde van de verzekering te dragen eigen risico. Indien, om welke reden dan ook, de aansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Purple Catering beperkt tot maximaal het met de uitvoering van de Overeenkomst aan Opdrachtgever in rekening gebrachte en betaalde bedrag.
 2. Voorwaarde voor aansprakelijkheid is voorts dat Opdrachtgever Purple Catering terstond na ontdekking van een tekortkoming hiervan schriftelijk in kennis stelt en Purple Catering heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van Opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van het gebrekkige product.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Purple Catering tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect met de uitvoering van de Overeenkomst samenhangen.

 

Artikel 11. Opschortingsrecht

 1. Indien Opdrachtgever een van zijn verplichtingen uit een Overeenkomst met de Purple Catering niet stipt nakomt, heeft Purple Catering het recht de nakoming van al zijn verplichtingen jegens Opdrachtgever op te schorten en alle Overeenkomsten met Opdrachtgever te ontbinden,  zonder dat daarvoor een ingebrekestelling dan wel rechterlijke tussenkomst benodigd is, onverminderd het recht op schadevergoeding. In dat geval is al hetgeen Opdrachtgever aan Purple Catering verschuldigd is, direct opeisbaar.

 

Artikel 12. Wijzigingsclausule
Purple Catering is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van in werking treden. Purple Catering zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan Opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van in werking treden is medegedeeld, treedt een wijziging jegens Opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging door Purple Catering is medegedeeld.

 

Artikel 13. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Purple Catering waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die verband houden met Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Purple Catering waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Purple Catering zijn woonplaats heeft.

Onze algemene voorwaarden zijn gewijzigd op 03-01-2019 versie 1.3

Op zoek naar een leuke bijbaan?

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste collega's die het product op waarde schatten en samen met ons de nieuwste ontwikkelingen kan toepassen. Ben je geïnteresseerd? Stuur ons een mail!

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Neem dan direct contact op via:

+31(0)76 541 27 30 info@purple-catering.nl Vraag hier uw offerte aan